Dommen som falt i Oslo tingrett torsdag foregriper dermed konklusjonen i det arbeidet som ble startet før jul, da justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) bestilte utredning av en ny erstatningshjemmel.

Les: Nå starter regjeringen arbeidet med erstatningshjemmel for EMK-brudd

Kjernen i saken er dels hvor hardt staten kan gå til verks for å hindre smugling av narkotika inn i fengslene, og dels hvordan den innsatte skal kompenseres for ulovlige kroppsvisitasjoner.

Problematikken var første gang oppe i Høyesterett høsten 2020. Da slo retten fast at intime kroppsvisitasjoner uten konkret foranledning kan innebære krenkelse av EMK. En innsatt ble etter en konkret vurdering tilkjent 253 dager ekstra varetektsfradrag.

Våren 2021 ble budskapet gjentatt og til dels utvidet i en ny høyesterettsavgjørelse.

Annonse

Advokatkontoret i NBBL har ledig stilling som advokat (advokatfullmektig)

Går mot omkamp

Justisdepartementet har ikke lagt skjul på at regjeringen er helt uenig i disse avgjørelsene, og har argumentert kraftig med behovet for å hindre smugling av narkotika inn i fengslene. Flere nye saker er på vei opp gjennom rettsapparatet, og alt tyder på at det vil komme en omkamp i Høyesterett.

– Staten har et annet syn enn Høyesterett på hva som følger av EMD-praksis, og mener også at Høyesterett ikke har lagt nok vekt på behovet for å hindre innsmugling av rusmidler og uønskede gjenstander.

Det uttalte Henriette Busch fra Regjeringsadvokaten, da Oslo tingrett behandlet en parallell sak i i november i fjor. Den innsatte fikk her medhold i at EMK var krenket, men ikke i kravet om økonomisk oppreisning.

Les: Innsatte får null kroner i oppreisning for ulovlige nakenvisitasjoner

Argumentet er at det, enn så lenge, ikke finnes noen slik hjemmel i norsk internrett, og at man heller ikke kan hjemle oppreisningen direkte i EMK. Dommen er anket, og skal behandles i Borgarting lagmannsrett i juni.

500 kroner pr krenkelse

Torsdag kom det imidlertid dom i ytterligere en parallell sak, fra Oslo tingrett. Der får den tidligere innsatte medhold både i at EMK ble krenket, og i at han har krav på oppreisning. Retten kommer til at mannen har vært utsatt for 150 krenkelser, og resonnerer seg frem til en stykkpris på 500 kroner, totalt 75.000 kroner i oppreisning.

Retten skriver:

«Det avgjørende spørsmålet er derfor om A skal tilkjennes oppreisningserstatning i denne saken direkte i medhold av EMK artikkel 13, som gir han krav på en «effektiv prøvingsrett» av konvensjonskrenkelsen.

(...)

Retten finner det klart at krenkelsen av artikkel 3 i denne saken, som teller 150 «nedverdigende» kroppsvisitasjoner, ikke kan repareres ved en ren konstatering av krenkelsen, jf. også HR-2021-1155-A avsnitt 67. (...)

Retten finner samtidig at oppreisningserstatning ikke nødvendigvis må tilbys som reparasjon i en situasjon der andre reparasjonsmidler er tilgjengelig, som for eksempel varetektsfradrag, slik Høyesterett har løst det i de nevnte straffesakene. Dette alternativet er ikke umiddelbart tilgjengelig for A, som i tilfelle må begjære saken sin gjenåpnet med et usikkert utfall fra Gjenopptakelseskommisjonen: Narkotikadommen er ferdig sonet, og antall kroppsvisitasjoner i forbindelse med soningen av drapsdommen er ikke nødvendigvis høyt nok for gjenopptakelse etter straffeprosessloven § 391 nr. 3. Under disse omstendighetene mener retten at artikkel 13, i lys av EMDs praksis, må forstås slik at den gir grunnlag for å idømme oppreisningserstatning til A for den krenkelsen av
artikkel 3 han er utsatt for.

Retten har dette kommet til at A har krav på oppreisningserstatning etter EMK artikkel 13, jf. menneskerettsloven §§ 2 og 3.».

Annonse

Jurist ved REK nord

– Flere aktuelle spørsmål

Nicolai_Skjerdal foto.jpg
Nicolai V. Skjerdal, Fend Advokatfirma.

– Det er grundig dom fra tingretten, som vurderer nærmere hvilke rammer som EMK setter for rutinemessig nakenvisitasjon i fengsel. Saken reiser dessuten flere aktuelle og prinsipielle spørsmål, sier Nicolai V. Skjerdal fra Fend, som har representert saksøkeren i denne saken.

– Vi er tilfredse med at tingretten konkluderer med at EMK artikkel 13 gir selvstendig rettsgrunnlag for reparasjonserstatning. Dommen inneholder også viktige avklaringer av foreldelsesspørsmål, skjønt vårt prinsipale ståsted er at reparasjonsmidler under EMK artikkel 13 ikke er undergitt foreldelse, sier Skjerdal.

– Manglende sammenheng

Staten anførte under forhandlingene for det første at visitasjonene ikke innebar noe brudd på EMK, dernest at det uansett ikke finnes hjemmel for oppreisningserstatning. Statens anførsel siteres i dommen:

«Det er i HR-2021-1155-A manglende sammenheng mellom utleggelsen av rettsregelen – tolkningen av EMDs praksis om kroppsvisitasjoner – og subsumsjonen. I den generelle rettsanvendelsen åpner Høyesterett for at generelle risikovurderinger kan begrunne rutinemessige sikkerhetstiltak som kroppsvisitasjoner, men i subsumsjonen er det ikke spor av slike vurderinger – antakelig fordi det ikke var bevisførsel i Høyesterett om de sikkerhetsmessige hensyn som begrunnet visitasjonspraksisen.»

Tingretten er altså ikke enig. Dommen fra i går er ennå ikke publisert, men saken fra november finner du her. Ankeforhandlingene i denne saken begynner 5. juni. Den innsatte representeres der av Maria Hessen Jacobsen fra Elden. Saken er lagt bredt an, med hele 10 dager i retten.

Statens prosessfullmektig i begge sakene er Liv Inger Gjone Gabrielsen fra Regjeringsadvokaten.