Advokat Nicolay Skarning representerer SMB Norge i saken om meddommerordningen i arbeidsrettssaker. (Foto: Kjetil Kolsrud)

Lagmannsrettens kjennelse om meddommerordningen i arbeidstvister blir stående

Høyesteretts ankeutvalg forkaster anken i saken om partsutpekte meddommere i arbeidsrettssaker. Dette er en sak for lovgiver, ikke domstolene, sa lagmannsretten.

– Denne saken reiser åpenbare prinsipielle problemstillinger det er verdt å se nærmere på.

Det sa saksordfører Kristian Tonning Rise (H), da Stortinget i fjor sommer vedtok å be regjeringen utrede meddommerordningen i arbeidsrettssaker. Noen utredning ble det imidlertid aldri. Stortingsflertallet endret seg etter valget, og den rødgrønne regjeringen har ikke tenkt å røre dette.

Kvale-partner Nicolay Skarnings kampanje for å endre systemet fortsetter likevel – så langt uten hell. I august tapte arbeidsgiver fullstendig da spørsmålet ble bragt opp i Agder lagmannsrett.

Lagmannsretten pekte på at de samme krav til habilitet gjelder i denne typen saker som ellers, tross utvelgelsesmetoden. I kjennelse skrev retten at den ikke kunne «se at innholdet i ordningen, oppnevning etter forslag fra partene, representer brudd på sentrale prinsipper om rettferdig rettergang for partene i arbeidstvister».

Forkastet

Kjennelsen ble anket, men i en kjennelse Høyesteretts ankeutvalg avsa torsdag, konkluderes det med at anken klart ikke kan føre frem. Anken blir dermed forkastet.

Skarning, som normalt representerer arbeidsgiversiden i slike saker, har over flere  år argumentert for at systemet favoriserer arbeidstakerne mer enn arbeidsgiverne. Rett24 omtalte i 2019 hvordan Skarning, uten hell, forsøkte å få ICJ-Norge til å se på saken. Samtidig har han bidratt til at Norge er blitt klaget inn til i Europarådets sosialrettskomité, der saken ligger til behandling.

Hovedpoenget i diskusjonen er at meddommere i arbeidstvister ikke trekkes ut tilfeldig. Meddommerne oppnevnes etter forslag fra partene, og statistikken viser at LO oftest foreslår meddommere som er ansatt i LOs forbund. Disse forbundene vil normalt være klienter av LO juridisk, og Skarning mener dette skaper en uheldig binding mellom meddommeren og sakens parter.

Klaget til Europarådet

Etter nederlaget i Høyesterett, gjenstår kun internasjonale klageorganer.

– Det foreligger nå to klager mot ordningen i Europarådets sosialrettskomite, fra SMB Norge og fra fagforeningen Fellesforbundet for sjøfolk. Begge klagene peker på det urimelige i at LO benytter fast ansatte i egne LO-forbund som meddommere i saker de anlegger mot norske arbeidsgivere, til tross for at disse arbeider for klientene av LOs juridiske avdeling. Alle forbundene i LO er nemlig klienter av LOs juridiske avdeling. Andre advokatkontorer i Norge har ikke rett til å benytte egne klienter som meddommere, så dette er særegen norsk ordning, som vi finner urimelig. Konklusjon i Europarådets sosialrettskomite ventes neste år, sier Skarning.

LO har tidligere avvist problemstillingen fullstendig, og pekt på at de samme habilitetsregler gjelder for alle. NHO har valgt å ligge lavt i saken, i motsetning til den mindre arbeidsgiverforeningen SMB, som kjemper for en endring.

Les også

Her er søkerlisten til den ledige toppjobben i PST

Tre dommere får disiplinærtiltak etter å ha refset advokaten i domspremissene

Høyesterett opprettholder straffedom i sak om krenkelse av kjønnsidentitet

Sparebank fikk medhold i tingretten – får kaste ut kunde etter hvitvaskingsbekymring

Mot mulig streikeslutt i Storbritannia – britiske forsvarere loves lønnsløft

ME-rammet kvinne tapte vaksinesøksmål mot staten