Det ble klart da Arbeidsretten torsdag avsa kjennelse i saken.

Utgangspunktet er at den såkalte Skanska-saken i vår ble sluppet inn til behandling i Høyesterett. NHO meldte seg der som partshjelp til Skanska. I anken har NHO anført at lagmannsrettens tolkning av ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen var feil.

Stanset i Høyesterett

Mens lagmannsretten la til grunn at ansiennitet skal være hovedregelen ved nedbemanninger, er det viktig for arbeidsgivere å begrense ansiennitet til å være ett av flere relevante hensyn ved nedbemanninger.

Les Rett24s gjennomgang av striden her

Dette fikk LO til å reise et selvstendig søksmål for Arbeidsretten om tolkningen av akkurat denne bestemmelsen, med den konsekvens at Høyesterett besluttet å stanse behandlingen i påvente av hva som eventuelt måtte skje i Arbeidsretten.

Ba om avvisning

NHO har imidlertid slett ikke lyst til at Arbeidsretten skal ha siste ordet i denne saken, og har fremmet påstand om at saken av prosessuelle årsaker må avvises. Det er denne påstanden Arbeidsretten nå blankt avviser.

Weltzien Negård
NHOs Kurt Weltzien og Rolf Negård under hovedforhandlingen i august.

NHO mente at retten arbeidstvistloven ikke kan ta en sak under behandling dersom det ikke dokumenteres at tvisteforhandlinger er gjennomført eller forsøkt gjennomført. LO mente det ikke er holdepunkter i tariffhistorikken for å oppstille et vilkår om lokal uenighet for å bringe en tvist inn for Arbeidsretten, og får fullt medhold.

Et annet tema i saken var det såkalte parallellitetsprinsippet, som går ut på at partene i Hovedavtalen ikke kan tre i direkte forbindelse med den annen organisasjons medlemmer uten samtykke fra organisasjonen.

Arbeidsretten skriver:

«NHO har anført at det vil være i strid med parallellitetsprinsippet å fremme saken for Arbeidsretten. Dette kan ikke føre frem, og kan heller ikke begrunne avvisning. Tolkningsspørsmålet er reist direkte overfor NHO, og ikke ved at LO har engasjert seg i prosessen mellom Skanska og arbeidstakerne.»

– Hvis NHO hadde vunnet frem med sin påstand om at saken skulle avvises fordi det ikke forelå lokal uenighetsprotokoll i saken, ville det fått konsekvenser også for andre saker og det ville fratatt hovedorganisasjonene  makt og innflytelse over avtalesystemet. Det tror jeg egentlig ikke NHO har noe ønske om, og jeg tror begge parter lever godt med dagens avgjørelse, sier leder for LO juridisk, Atle Sønsteli Johansen. 

Enstemmmig

Arbeidsretten består av tre fagdommere og fire lekdommere - to oppnevnt fra hver av partene. Kjennelsen som ble avsagt torsdag var enstemmig. Det vil si at heller ikke de to lekdommerne som er oppnevnt fra arbeidsgiversiden, delte NHOs syn.

Dermed vil det etter alt å dømme bli berammet en egen sak i Arbeidsretten for å avklare stridens kjerne - hvor avgjørende er ansienniteten når arbeidsgiver må nedbemanne? LO har lagt ned påstand om at Hovedavtalen må tolkes slik:

«Ansiennitet er utgangspunktet ved utvelgelse av arbeidstakere til oppsigelse»

Fører påstanden frem, vil norske arbeidsgivere ha gått på et svært stort, og ikke minst svært varig, nederlag.

– Dette er et spørsmål av stor betydning for norsk arbeidsliv, som vi ser frem til å få en avklaring på, sier Sønsteli Johansen.

NHO uttaler at de tar avgjørelsen til etterretning.

Lese hele kjennelsen her