Kan førerkort inndras på grunn av generell rusbruk uten at det er knyttet til en konkret trafikksituasjon? Nå har menneskerettsdomstolen i Strasbourg sluppet inn til behandling en sak der det reises spørsmål om forholdet mellom slike inndragninger og EMK artikkel 8, om privatlivets fred.

Så langt i år har EMD kommunisert fire saker til norske myndigheter. De tre andre er Naustdal-saken, en sak om beslag i advokatkorrespondanse og Holship-saken.

I både 2018 og 2017 ble det kommunisert kun to saker. I 2016 førte et rush av barnevernsaker til at det ble kommunisert seks saker.

Ikke «edruelig»

Førerkortsaken stammer fra en dom avsagt i Hålogaland lagmannsrett i 2016, der en mann ble fradømt førerkortet uten at han samtidig ble dømt for noen trafikkforseelse. Politiet hadde observert at han kom ut fra en bolig som var kjent for hasjomsetning, og stanset ham i bilen på vei bort fra stedet. Han hadde da fem gram på seg, men var ikke påvirket.

Lagmannsretten la til grunn at mannen brukte hasj én til tre ganger i måneden, og mente dette var tilstrekkelig til å klassifisere ham som ikke «edruelig». Dermed kunne førerkortet inndras etter vegtrafikkloven § 34 (5). Retten skriver:

«Lagmannsretten legger vekt på at hyppig bruk vil kunne gi en akkumuleringseffekt som medfører lengre perioder med påvirkning, at styrken i hasjen er varierende og at effekten av bruk av cannabis varierer svært mye fra person til person. Sammenlignet med alkohol er effekten, og varigheten av denne, langt mer uforutsigbar. Lagmannsrettens vurdering er at (mannens) hasjbruk er i det nedre sjikt av de tilfeller som medfører tap av føreretten.»

– Spennende sak

I meldingen til norske myndigheter ber EMD staten redegjøre for sitt syn på artikkel 8 i relasjon til denne problemstillingen, og videre:

«The parties are particularly invited to address the quality of the law, including whether the domestic legislation invoked as legal basis to withdraw the applicant’s right to drive motor vehicles was in accordance with the rule of law and sufficiently clear in its terms to give the applicant an adequate indication as to the circumstances in and conditions on which the authorities were empowered to withdraw his driving right and whether domestic law afforded the applicant a measure of legal protection against arbitrary interference by public authorities with the rights guaranteed by the Convention.»

td82e444
John Chr. Elden (Foto: Scanpix)

– Dette blir en veldig spennende sak, der norske domstoler kommer til ulikt resultat ofte, og der staten tidligere har føyset om at førerkort ikke er menneskerett. Det synes i alle fall ikke EMD uten videre å være enige med staten i, og da er spørsmålet om inngrepet er nødvendig i et demokratisk samfunn og forholdsmessig mot noen som aldri har utgjort noen trafikkfare, sier mannens advokat, John Chr. Elden.

Menneskerettsdomstolens avgjørelse i saken kan i beste fall ventes neste år.

Dommen fra Hålogaland finner du her

EMDs kommunikasjon finner du her