I en forliksklage sendt til Oslo tingrett har Per Danielsen saksøkt Finansavisen, for det han mener er ærekrenkende utsagn i en avisartikkel fra lørdag 4. juni. Artikkelen, «Bedragerianmeldt etter overfakturering», har i praksis sitt utspring i en liten setning Rett24 publiserte i mai 2021.

Per Danielsen var da akkurat blitt dømt i lagmannsretten til å tilbakebetale over en million kroner til sin tidligere klient – Rondeslottet Hotell ved dets konkursbo. I avgjørelsen reagerte lagmannsretten blant annet på at det på enkelte datoer var fakturert opptil 22 timer. I en kommentar til dommen uttalte Danielsen: «Jeg fakturerte for øvrig aldri for 20 timer per dag. Vi var flere fra firmaet involvert, ikke bare meg, selvsagt».

Les artikkelen fra 2021 her

Krevde å få se fakturaene

I fakturaene Danielsen hadde sendt underveis i saken, fremgikk det ingen andre navn enn hans eget. Etter å ha lest Rett24-artikkelen, ba derfor konkursboets prosessfullmektig om innsyn i hvem andre enn Danielsen som hadde bidratt til saken.

Rett24 omtalte dette her: Krever å få se fakturaer fra hvem Per Danielsen samarbeidet med

Etter flere prosessuelle runder fremkom det at omkring en tredel av de 975,25 fakturerte timene var utført av juridisk utreder og tidligere advokat Lars Mørk. For dette hadde Danielsen betalt 1440 kroner timen.

Danielsen opplyste til Rett24 i april år at omkring en tredel av de totalt 975,25 fakturerte timene var utført av Mørk.

– Du sier at ca 2/3 av dette er timer utført av deg personlig. Hvilken timepris er overfor klienten lagt til grunn for den 1/3 av timene som ikke er utført av deg personlig, spurte Rett24 den gangen.

– Avtalt timepris følger av oppdragsbekreftelsen – 3.600 per time pluss mva. Advokat Lars Mørk sitt arbeide er del av og bakt inn i mitt arbeide i timeføringen som jeg har satt sammen og har ansvaret for faktureringen av, til avtalt pris. Lars Mørk har aldri fakturert noe direkte til klienten med egen pris. Han har vært underleverandør og utreder. Vi har som opplyst hatt en «blended rate» som er helt vanlig i advokatbransjen når flere bidrar, svarte Danielsen.

Anmodning

Spol så frem et år, til mai 2022: Høyesterett har avsagt dom med samme konklusjon som lagmannsretten. I kjølvannet av dette velger konkursboets advokat å skrive et brev. Dette går til Økokrim, Oslo politidistrikt og Tilsynsrådet, og har tittelen «Orientering om mulig straffbart forhold».

Brevet er en anmodning til politiet om å «vurdere om det er grunnlag» for å etterforske Danielsen for et mulig bedrageri. Det potensielle grunnlaget angis å være at Danielsen har fakturert for arbeid begått av andre enn ham selv. Som vedlegg er blant annet oversendt en utskrift at den ovennevnte Rett24-artikkelen fra mai i fjor.

Økokrim tok relativt raskt en beslutning om at dette ikke var en sak de ville vurdere. I en epost til Danielsen skriver Økokrim at det ikke er opprettet noen straffesak, ettersom brevet ikke var utformet som en formell anmeldelse. Økokrim opplyser også at saken ikke er oversendt saken til lokalt politidistrikt.

Oslo politidistrikt har på sin side, foreløpig, ikke foretatt noen vurdering – i hver fall ikke så langt Rett24 har klart å ta rede på gjennom de siste ukenes henvendelser.

Forliksklage

Finansavisens artikkel fra forrige lørdag tar utgangspunkt i konkursboets anmodning til Økokrim. I artikkelen skriver avisen blant annet:

«Advokat Per Danielsen (68) og hans advokatfirma er politianmeldt for grovt bedrageri.

Anmeldelsen ble først sendt Økokrim i slutten av april i år, men etter råd fra dem ble anmeldelsen videresendt Oslo politidistrikt 19. mai.»

Av artikkelen fremkommer det også at temperaturen mellom Danielsen og Finansavisen har vært høy, da Finansavisen siterer Danielsen på at han vil holde «Finansavisens redaktør og journalist rettslig ansvarlig om man skriver at han er anmeldt for bedrageri».

Og som sagt, så gjort: I forliksklagen som ble levert sist uke, skriver Danielsen:

«Prosessvarsel er ikke sendt. Kontakt mellom partene har vist at det er nytteløst med prosessvarsel. I mailutveksling har klager bedt de innklagede ikke publisere det som nå er gjenstand for forliksklage. Anmodningen er ikke tatt til følge. (...)

Det publiserte inneholder beskyldning om bedrageri. Klager har ikke bedratt noen. Beskyldningen er usann og rettsstridig. Det påklagede utsagn er ulovlig å publisere, dvs. rettsstridig. Det vises kort til uskyldspresumpsjonen i Menneskerettighetskonvensjonen. De saksøkte har ikke vært i noen ytringsprivilegert situasjon, hverken ihht. nasjonal rett eller etter praksis fra Menneskerettighetsdomstolen, EMD. Det kreves oppreisningserstatning fastsatt etter Forliksrådets skjønn fra hver av de saksøkte.»

Rett24 har vært i kontakt med Finansavisens redaktør Steinar Grini, som er navngitt i klagen. Han opplyser at han så langt ikke er orientert om noe søksmål, og derfor ikke vil kommentere saken.

Danielsen opplyser fra sin side at klagen kun er postet til Oslo forliksråd.