(Foto: Marit Hommedal/NTB)

Degradert domstolleder slipper å betale sakskostnadene – staten godtok forlik

Det blir ingen ankeforhandling i tvisten mellom jordskiftedommer Eivind Helleland og Justisdepartementet. I stedet får han avvikle sju måneder ferie og tre måneder permisjon.

– Eg har ei Kafka-kjensle, uttalte Eivind Helleland til Klassekampen i september 2021.

Da var det klart at hans tid som jordskifterettsleder var over, etter at han i domstolsreformen var blant de som ikke nådde opp til de nye lederjobbene. Helleland mente seg urettmessig forbigått, og gikk til erstatningssak mot Justisdepartementet. I sluttinnlegget før tingrettens behandling ble det antydet et økonomisk tap på om lag 650 000 kroner.

Helleland anførte at forbigåelsen var basert på utenforliggende hensyn, nærmere bestemt Hellelands svært offentlige motstand mot domstolsreformen.

Annonse

Praktikantopphold i Lovavdelingen

Lojalitet til DA

Sentralt i saken sto en skriftlig uttalelse fra Innstillingsrådet for dommere, der det fremgikk at Hellelands «aktiviteter de siste årene gjør at det må kunne stilles store spørsmålstegn både ved hans lojalitet som kollega og ikke minst hans lojalitet i forhold til DA».

Hordaland tingrett fant det imidlertid ikke bevist at det var tatt utenforliggende hensyn i ansettelsesprosessen. Etter en omfattende drøftelse av både vitneutsagn og bevis, kom retten til at bruken av ordet «lojalitet» ikke handlet om Hellelands syn på domstolsreformen, men snarere om administrative forhold. Dette knyttet til budsjettoverskridelser og negative personkarakteristikker om kolleger.

Justisdepartementet ble tilkjent fulle sakskostnader på 323.000 kroner, men denne regningen slipper nå Helleland å betale. Det er klart etter at partene før jul inngikk rettsforlik, slik at ankesaken som skulle vært gjennomført i Gulating lagmannsrett heves. Det bekrefter Hellelands prosessfullmektig Rune Lium overfor Rett24.

– Helleland måtte ta ut søksmål for å få innsyn i Innstillingsrådets begrunnelse. Den rettslige prosessen avdekket at domstolleders lojalitet til Domstoladministrasjonen blir vektlagt ved innstilling til domstollederstillinger, noe Helleland og NTL fastholder kan utfordre domstolleders uavhengighet, skriver Lium i en epost.

Får sju måneder ferie

Han beskriver bakgrunnen for at Helleland likevel valgte å forlike saken, som sammensatt.

– Formålet med forliket er å avslutte saken, og det er derfor ikke ønskelig å gå nærmere inn på forlikets innhold, skriver Lium.

Rett24 har begjært innsyn i forliket hos Justisdepartementet, og der fremkommer det at partene skal bære sine respektive kostnader både for tingrett og lagmannsrett. I tillegg får Helleland rett til å avvikle ferie for 2022 og 2023, samt ubenyttede avspaserings- og fridager, på til sammen sju måneder, med start 1. april 2023.

Når ferien er utløpt den 31. oktober 2023, vil Helleland få tre måneder lønnet studiepermisjon, frem til 31. januar 2024.

Parallelt med dette er Helleland part i et annet søksmål knyttet til domstolsreformen. Sammen med sorenskriver Frank Kjetil Olsen fra tidligere Senja tingrett krever han seg entlediget fra sine plikter som jordskiftedommer, under henvisning til at han etter Grunnloven ikke kan pålegges å gå inn som ordinær dommer under en ny domstolleders instruksjonsrett.

Dette søksmålet tapte han i tingretten i september. Saken er anket, og ankeforhandlingene er berammet i Hålogaland lagmannsrett i mars. De to tidligere domstollederne ble i tingretten dømt til å dekke statens sakskostnader med snaut 350.000 kroner.

Les: Overtallige domstolledere tapte søksmålet om arbeidsplikt

Les også

Nye tall: Kraftig fall i oppklaringen av lovbrudd i fjor

Borgarting sa nei til oppsettende virkning i ulvesaken – blir ikke anket

Høyesterettsdommer Knut H. Kallerud går av med pensjon

Politiet gjenopptar etterforskning av NNPF-plakater

Snart får alle meddommere tilgang til aktørportalen – men de må ha med egen skjerm

Anførte dommerfeil i Bergen og saksøkte staten for millioner – Oslo tingrett avviser saken