I juni i fjor avgjorde Høyesterett et søksmål reist av en mann som i 2012 ble dømt til fengsel i ett år og seks måneder for skattesvik. Som følge av straffen, ble han oppført i politiets DNA-register, men mannen anførte at dette var et uforholdsmessig inngrep i privatlivet, som ikke er nødvendig i et demokratisk samfunn.

Rett24 omtalte dommen her

Etter lovens ordlyd – politiregisterloven § 12 – kreves det for DNA-registrering kun at det er ilagt straff for en handling som etter loven kan medføre frihetsstraff. Loven skiller ikke mellom typer lovbrudd, eller på faktisk utmålt straff.

Mannens prosessfullmektig, John Chr. Elden, anførte overfor Høyesterett at et slikt inngrep ikke tjener noe fornuftig formål når det gjelder skattesvik. Resultatet i Høyesterett ble 4-1 i favør staten.

– Det er en skarp og fin dissens, og saken er godt tilrettelagt for behandling i Strasbourg fra begge fraksjoner i retten. Den blir nå sendt videre, sa John Christian Elden til Rett24 i juni i fjor.

Avvist

Akkurat nå ser det imidlertid ikke helt slik ut. Den 6. mai besluttet nemlig menneskerettsdomstolen å avvise klagen. Beslutningen er tatt som en administrativ enedommeravgjørelse, uten realitetsbehandling. Overfor Rett24 opplyser EMD at begrunnelsen er menneskerettskonvensjonen artikkel 35 nr. 1, som sier at en klage må fremmes innen seks måneder etter at den siste avgjørelsen er tatt i det nasjonale rettsapparatet. Elden sier hans klient ikke vil gi seg av den grunn.

– Klage ble rettidig inngitt og registrert 23. desember 2019, men i følge EMD var begrunnelsen vår for grundig, ved at det var brukt to sider for mye i skjemaet. Klagen ble derfor avvist i januar. Den ble returnert til oss, og så sendt inn på nytt i februar, der deler av begrunnelsen nå var flyttet over fra skjemaets tekst til et vedlegg. Nå mener EMDs enedommer at fristen må regnes fra februar, og finner da at klagen er for sen til å bli tatt opp til behandling, skriver Elden i en epost til Rett24.

Han varsler at de vil fortsette slaget.

– Nå er vi ikke så bekymret over dette, i og med at EMD i mellomtiden har avsagt en annen dom i tilsvarende situasjon, der de har lagt til grunn at registreringen er ulovlig. Da pågår det et fortløpende menneskerettsbrudd i Norge, og vi må starte igjen med en begjæring om omgjøring av registreringen, og begjæring om sletting av prøven. Så det kan nå ta litt lenger tid dessverre, men vi skal i mål, skriver Elden.

Ferske EMD-avgjørelser

Dommen Elden sikter til, som er kommet i mellomtiden, er en sak der Storbritannia i vår ble felt for krenkelse i forbindelse med DNA-registrering av en promilledømt.

Rett24 omtalte EMD-avgjørelsen her

Uansett hva som skulle bli enden på visa vedrørende skatteunndragelsen, kan det komme flere muligheter for rettsavklaring. Høyesterett besluttet i april å henvise ytterligere en sak om DNA-registrering. Denne gangen gjelder det en mann som er dømt til 18 dagers fengsel for promillekjøring.

Rett24 omtalte henvisningen her

I tillegg er ytterligere en DNA-sak nå nylig behandlet i Oslo tingrett. Den gjaldt et enda mindre forhold, nærmere bestemt 30 timer samfunnsstraff for trygdebedrageri. I den avgjørelsen gjør tingretten en grundig drøfting av de ferske EMD-avgjørelsene på feltet.

Rett24 omtalte tingrettsdommen her