Rett24s julestafett stiller jurister som på ymse vis har vært aktuelle i året som gikk revolverspørsmål om fag og fjas. Som adm. dir. for Lånekassen har Nina Schanke Funnemark hatt ansvaret for å dele ut penger til tusenvis av jusstudenter. Nå skal hun i stedet sørge for at de ferdig studerte juristene putter penger inn i statskassen.

– Hvis du skal trekke frem én sak du jobbet med i 2020 – hvilken blir det?

Annonse

Haavind inntar Nord-Norge for vår nye storsatsning! Vil du være med?

– For meg, som for veldig mange andre etatsledere, har koronapandemien preget 2020. Frem til oktober var jeg administrerende direktør i Lånekassen, og tilpasninger i Lånekassens regelverk og ordninger for å legge til rette for studenter og for tilbakebetaling av lån var viktigst. Etter at jeg startet som skattedirektør for to måneder siden, har det meste av tiden min gått med til å sette meg inn i prioriterte områder i etaten, inkludert ulike koronatiltak.

– Hvor mange timer jobber du i en normaluke, og hvor mye jobber du i romjulen?

– Som ny skattedirektør er det mye å sette seg inn i, og jeg tror nok ikke jeg har hatt en "normaluke" ennå. Det har blitt mange lange dager. Generelt forsøker jeg å skjerme helgene så langt det lar seg gjøre, og legger heller inn ekstra timer i løpet av uka.

– Klarte du å klemme inn noen kulturopplevelser i løpet av året da?

– Det har av naturlige årsaker ikke blitt så mange i 2020, men jeg kan trekke frem Shakespeare in Love på Nationaltheatret første uken i mars. Og så var jeg med på et digitalt vinsmakerkurs nå i desember, som også var veldig bra.

– Vin er kultur, har jeg hørt. Noe helt annet: Stortingsflertallet skrotet Domstolkommisjonens opprinnelige forslag om å legge ned to tredeler av tingrettene, og beholder samtlige rettssteder i større rettskretser. Hva syns du om løsningen?

– Skatte- og avgiftsregelverket er komplisert, og det er viktig at borgerne har tillit til at Skatteetaten fastsetter og krever inn skatter og avgifter i tråd med regelverket. Domstolene har en svært viktig rolle i å garantere borgerne rettssikkerhet, og da er det viktig at rettsstedene har tilstrekkelig robuste fagmiljøer. Dette kan tale for en sammenslåing av rettssteder. Når Stortinget opprettholder dagens antall rettssteder ivaretar det imidlertid borgernes nærhet til sin lokale domstol, noe som både kan ha betydning for borgernes vilje og evne til å reise sak for å få avklart sin rettsstilling.

– Hvis du ikke skulle vært jurist, hvilket yrke ville du helst hatt?

– Jeg jobber strengt tatt ikke som jurist, og har i mange år vært leder for ulike profesjoner og fagmiljøer. Dersom jeg skulle valgt noe annet i dag, ville jeg kanskje gått den juridiske veien og blitt advokat.

– Akkurat den der kan jeg kjenne meg igjen i. Hvem har du lært mest av i din karriere?

– Jeg har lært mye av mange. Jeg har vært så heldig å jobbet sammen med tre tidligere skattedirektører, og har lært mye av de på hver sin måte. Jeg tror nok likevel det jeg har lært mest  av er møter med skattytere og ansatte i Skatteetaten, som har daglig kontakt med skattytere.

– Hva er din yndlingsparagraf?

– I det store bildet kunne jeg valgt en av Grunnlovens bestemmelser som verner om de grunnleggende menneskerettighetene våre, og som danner grunnlaget for de prinsipper og verdier det norske samfunnet er bygget på. Men som skattedirektør vil jeg nok fremheve Skatteforvaltningsloven. Et av formålene med den loven er å styrke den skattepliktiges rettssikkerhet. Min yndlingsparagraf er faktisk to paragrafer, nemlig Skatteforvaltningsloven § 5-1 om skattemyndighetenes veiledningsplikt sammen med § 8-1 om skattepliktiges aktsomhets- og lojalitetsplikt. Dette gjensidige samarbeids- og lojalitetsforholdet mellom Skatteetaten og skattyter er en sentral og grunnleggende bærebjelke som det norske skattesystemet er tuftet på.

– Samarbeid, lojalitet og aktsomhet, det låter som oppskriften på en vellykket julefeiring i storfamilien. Hvem får en særlig julehilsen?

Jeg vil gjerne sende en varm julehilsen til alle de som har mistet jobben, blitt permittert eller driver næring som har mistet inntektsgrunnlaget i løpet av 2020. Dette er en gruppe som kjenner på usikkerheten hver dag, og der mange går inn i 2021 med stor uro om hva det nye året vil bringe.